22.2.2018

Poziv za dostavljanje ponuda investitoru Babić Biss-tours

Objavljeno : 02-02-2018 22:48h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Kompanija Babić Biss-tours iz Zenice objavila je poziv za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju i adaptaciju objekta za namjenu hostela.

1. PODACI O INVESTITORU:

  • INVESTITOR: BABIĆ BISSTOURS DOO ZENICA
  • VATROGASNI PUT 1
  • 72000 ZENICA
  • ID BROJ: 4218090550004

2. PODACI O PREDMETU POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Objekat: Zgrada „Zening“ na adresi Vatrogasni put 1, 72000 Zenica
Radovi: Rekonstrukcija i adaptacija sprata objekta za namjenu „Hostel“
Rok za izvođenje radova: 45 dana od dana uvođenja u posao
Svi zainteresirani ponuđači nakon prethodne najave mogu obići objekat.

3. INORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

Tenderska dokumentacija se ne naplaćuje. Lično preuzimanje tenderske dokumentacije i glavnog projekta na adresi Investitora ili na zahtjev zainteresovanog ponuđača putem pošte, od 05.02.2018 godine.

4. USLOVI ZA KVALIIKACIJU:

– Aktuelni izvod iz sudskog registra
– Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima
– Uvjerenje o plaćenim direktnim porezima i doprinosima
– ID, PDV broj
– Potvrda Centralne Banke da račun ponuđača nije blokiran u posljednjih 6 mjeseci
– Spisak zaposlenih radnika

Navedenu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

– Ponuđači su dužni u roku od 8 dana od dana potpisa Ugovora dostaviti Garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 10 % vrijednosti Ugovora bez PDV-a koja mora važiti cijelo vrijeme izvođenja radova te narednih 30 dana, u obliku garancije banke koja mora biti bezuvjetna, na prvi pisani poziv plativa i bez prava prigovora.
– Ponuđači garantuju kvalitet izvedenih radova 2 godine od uspješno obavljene primopredaje. Za oklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u garantnom roku, izvođač je dužan na dan primopredaje radova dostaviti bankovnu garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos od 10% ukupno Ugovorenih radova sa PDV-om , na rok od dvije godine od dana uredno izvršene primopredaje. Garancije banke koja mora biti bezuvjetna, na prvi pisani poziv plativa i bez prava prigovora.

5. ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PONUDE

– Predmjer radova, ovjeren i potpisan
– Ponuđači su dužni dostaviti Izjavu o nepromjenjivosti cijena.
– Ponuđači su dužni dostaviti izjavu o roku važenja ponude 90 dana od dana otvranja ponuda.

6. PODACI O PREDAJI PONUDA I OKONČANJU POZIVA

Sve informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti kod kontakt osobe navedene u članu 7. Ovog poziva.

Rok za dostavljanje ponuda: 16.02.2018 godine do 12 h u upravu društva Babić Bisstours doo Zenica, adresa Goraždanska bb.

Ponuda se dostavlja u originalu na kojoj će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“. Koverta sa ponudom se dostavlja lično ili poštom na adresu: Babić Bisstours doo Zenica, Vatrogasni put broj 1, 72000 Zenica. Ponude koje se dostave izvan navedenog roka vratit će se ponuđaču neotvorene.

7. PODACI O OSOBI OVLAŠTENOJ ZA KOMUNIKACIJU U IME INVESTITORA

Samir Hamzić, dipl.iur
Tel/fax: 032/246-306; email: planiranje@biss-tours.ba

8. Svi ponuđači koji u predviđenom roku dostave svoju ponudu, o rezultatima otvaranja ponuda će biti obavješteni u roku od 7 dana od dana otvaranja. Investitor zadržava pravo da odabir Izvođača izvrši bez obzira na cijenu najpovoljnije ponude.

Tagovi: Biss-tours  Zenica