17.2.2019

Poziv za dostavljanje ponuda investitoru BabiA� Biss-tours

Objavljeno : 02-02-2018 22:48h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Kompanija BabiA� Biss-tours iz Zenice objavila je poziv za dostavljanje ponuda za rekonstrukciju i adaptaciju objekta za namjenu hostela.

1. PODACI O INVESTITORU:

  • INVESTITOR: BABIA� BISSTOURS DOO ZENICA
  • VATROGASNI PUT 1
  • 72000 ZENICA
  • ID BROJ: 4218090550004

2. PODACI O PREDMETU POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Objekat: Zgrada a�zZeninga�? na adresi Vatrogasni put 1, 72000 Zenica
Radovi: Rekonstrukcija i adaptacija sprata objekta za namjenu a�zHostela�?
Rok za izvoA�enje radova: 45 dana od dana uvoA�enja u posao
Svi zainteresirani ponuA�aA?i nakon prethodne najave mogu obiA�i objekat.

3. INORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

Tenderska dokumentacija se ne naplaA�uje. LiA?no preuzimanje tenderske dokumentacije i glavnog projekta na adresi Investitora ili na zahtjev zainteresovanog ponuA�aA?a putem poA?te, od 05.02.2018 godine.

4. USLOVI ZA KVALIIKACIJU:

– Aktuelni izvod iz sudskog registra
– Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima
– Uvjerenje o plaA�enim direktnim porezima i doprinosima
– ID, PDV broj
– Potvrda Centralne Banke da raA?un ponuA�aA?a nije blokiran u posljednjih 6 mjeseci
– Spisak zaposlenih radnika

Navedenu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

– PonuA�aA?i su duA?ni u roku od 8 dana od dana potpisa Ugovora dostaviti Garanciju za dobro izvrA?enje posla u iznosu od 10 % vrijednosti Ugovora bez PDV-a koja mora vaA?iti cijelo vrijeme izvoA�enja radova te narednih 30 dana, u obliku garancije banke koja mora biti bezuvjetna, na prvi pisani poziv plativa i bez prava prigovora.
– PonuA�aA?i garantuju kvalitet izvedenih radova 2 godine od uspjeA?no obavljene primopredaje. Za oklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u garantnom roku, izvoA�aA? je duA?an na dan primopredaje radova dostaviti bankovnu garanciju kao jamstvo za otklanjanje nedostataka na iznos od 10% ukupno Ugovorenih radova sa PDV-om , na rok od dvije godine od dana uredno izvrA?ene primopredaje. Garancije banke koja mora biti bezuvjetna, na prvi pisani poziv plativa i bez prava prigovora.

5. ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PONUDE

– Predmjer radova, ovjeren i potpisan
– PonuA�aA?i su duA?ni dostaviti Izjavu o nepromjenjivosti cijena.
– PonuA�aA?i su duA?ni dostaviti izjavu o roku vaA?enja ponude 90 dana od dana otvranja ponuda.

6. PODACI O PREDAJI PONUDA I OKONA?ANJU POZIVA

Sve informacije zainteresovani ponuA�aA?i mogu dobiti kod kontakt osobe navedene u A?lanu 7. Ovog poziva.

Rok za dostavljanje ponuda: 16.02.2018 godine do 12 h u upravu druA?tva BabiA� Bisstours doo Zenica, adresa GoraA?danska bb.

Ponuda se dostavlja u originalu na kojoj A�e A?itko pisati a�zORIGINAL PONUDEa�?. Koverta sa ponudom se dostavlja liA?no ili poA?tom na adresu: BabiA� Bisstours doo Zenica, Vatrogasni put broj 1, 72000 Zenica. Ponude koje se dostave izvan navedenog roka vratit A�e se ponuA�aA?u neotvorene.

7. PODACI O OSOBI OVLAA�TENOJ ZA KOMUNIKACIJU U IME INVESTITORA

Samir HamziA�, dipl.iur
Tel/fax: 032/246-306; email: planiranje@biss-tours.ba

8. Svi ponuA�aA?i koji u predviA�enom roku dostave svoju ponudu, o rezultatima otvaranja ponuda A�e biti obavjeA?teni u roku od 7 dana od dana otvaranja. Investitor zadrA?ava pravo da odabir IzvoA�aA?a izvrA?i bez obzira na cijenu najpovoljnije ponude.

Tagovi: Biss-tours  Zenica