19.10.2018

SPF BiH: Pozivamo na poA?tivanje vaA?eA�ih normi

Objavljeno : 14-11-2017 11:21h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH objavio je saopA�enje povodom najnovijih promjena u statusu igraA?a koje je najavila FIFA.

Njihovo saopA�enje prenosimo u cijelosti i bez promjena:

“Na zvaniA?noj stranici Sindikata profesionalnih fudbalera BiH ali i u ostalim medijima prezentovana je informacija o potpisivanju Sporazuma izmeA�u FIFA i FIFPro-a koji se odnosi na drastiA?ne izmjene pravila u korist igraA?a. PodsjeA�anja i pojaA?njenja radi, napominjemo:

FIFA i FIFPro su zakljuA?ili A?estogodiA?nji ugovor o saradnji za jaA?anje odnosa izmeA�u ove dvije organizacije koji bi trebao da garantuje poboljA?anje upravljanja profesionalnim fudbalom A?irom svijeta. Nova A�e pravila pojednostaviti rjeA?avanja sporova izmeA�u igraA?a i klubova, naroA?ito u onom dijelu za donoA?enje odluka u sluA?ajevima kaA?njenja isplate primanja.

Promjene A�e takoA�er uvesti novu odredbu kako bi se izbjeglo zlostavljanje bilo koje strane, kao A?to je primjer prisile igraA?a da treniraju sami i izdvojeni od ostatka momA?adi uz izostanak profesionalnih uvjeta potrebnih za rad i treniranje. Transfer sistem igraA?a bit A�e dodatno poboljA?an.

Stavljen je naglasak i na zdravlje i sigurnost igraA?a, posebno u odnosu na meA�unarodni kalendar utakmica o A?emu se joA? dodatno razgovarati sa svim zainteresiranim stranama. TakoA�e treba naglasiti da su FIFA i FIFPro posveA�eni poA?tivanju meA�unarodno priznatih ljudskih prava, ukljuA?ujuA�i i one koji se odnose na profesionalni fudbal, ali i prema isticanju jednakosti i interesa igraA?ica, razvoju profesionalnog A?enskog fudbala i opA�enito A?ena u fudbalu. Kao posljedica ovih obaveza i implementacije sklopljenog sporazuma, FIFPro A�e povuA�i prigovor protiv FIFA-e koji je podnesen Evropskoj komisiji u septembru 2015. godine. A?lanovi FIFPro A�e na uvid dobiti Sporazum na Generalnoj skupA?tini FIFPro koja A�e se odrA?ati u Kairu od 4.-7.decembra 2017.godine, a kojoj A�e prisustvovati i Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH. Obradovani ovom informacijom A?elimo istaA�i i A?injenicu da smo u svakom sluA?aju pokuA?ali poboljA?ati status igraA?a konkretnim pravnim radnjama i aktivnostima u sluA?ajevima krA?enja njihovih prava ali i upuA�ivanjem prijedloga N/FS BiH za izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igraA?a (A?lan 75.Pravilnika o Verifikaciji ugovora i Aneksa ugovora, te A?lanovi 138.i 139.Pravilnika o postupanju pri rjeA?avanju sporova koji nastaju u vezi sa ugovorima).

Apsolutno smo sigurni da potpisani Sporazum FIFA i FIFPro-a predstavlja vjetar u leA�a zdravim snagama u fudbalu te da A�e usaglaA?avanje Pravilnika N/FS BiH sa FIFA Pravilnicima biti blagovremeno implementirano. S tim u vezi pozivamo odgovorne u N/FS BiH da uvaA?e Sindikat profesionalnih fudbalera BiH kao ravnopravnog partnera u ovom, prije svega socijalnom dijalogu. TakoA�e, pozivamo odgovorne i na dosljedno poA?tivanje vaA?eA�ih normi i ustaljene prakse u primjeni, konkretno Disciplinskog pravilnika N/FS BiH. Ovaj poziv je opreza radi jer postoji indicija da A�e vrlo skoro Disciplinska komisija samu sebe pobijati, suspendovati vlastite pravosnaA?ne, i u SluA?benom glasniku NS/FS BiH objavljene, Odluke. Iskreno se nadamo da su naA?e indicije bez osnova te da A�e fudbaleri/nogometaA?i imati potpunu pravnu zaA?titu tijela i organa NS/FS BiH bez obzira jesu li angaA?ovani u Banja Luci, Zenici ili Vitezu ili bilo kojem drugom gradu BiH.”