26.5.2018

Stadion Grbavica od 1. oktobra zadovoljava kategoriju 3

Objavljeno : 12-09-2017 11:36h Objavio: Redakcija BHFudbal.ba

FK A?eljezniA?ar obavjeA?tava navijaA?e, A?lanove, prijatelje i sponzore Kluba da A�e FK A?eljezniA?ar do 1. oktobra 2017. godine izvrA?iti radove na unaprijeA�enju infrastrukture u vrijednosti od 147.444 KM.

Radovi koji A�e se izvoditi su:

– Servis terena u vrijednosti od 19.949 KM, a radove A�e izvrA?iti HadA?o-Stil doo. Radovi podrazumijevaju vertikuliranje i aerizaciju terena, posipanje pijeksa i treseta, dosijavanje travnjaka, prihranjivanje, skidanje i vraA�anje busenja sa ravnanjem podloge, buA?enje i sanacija drenaA?e;

– Novinarska loA?a i bravarski radovi u vrijednosti od 7.447 KM, a izvoA�aA? radova je TMB doo. Radovi podrazumijevaju izradu i ugradnju aluminijske stolarije, ustakljivanje postojeA�e novinarske loA?e, te izrada dodatnog radnog stola za 35 mjesta novinarske loA?e.

– Renoviranje prostorija ispod zapadne tribine (flash room) u kojima A�e biti ostava za opremu medija i svlaA?ionica za djeA?ake koji dohvaA�aju lopte. TakoA�er, izvrA?it A�e se molerski radovi na kompletnoj galeriji (prostor tribine izmeA�u dva ulaza) sjeverne tribine i ureA�enje svih ulaza. Vrijednost radova iznosi 22.409 KM, a izvoA�aA? je MDI doo.

– Toalet za gostujuA�e navijaA?e (muA?ki A?enski) i prostorija za prodaju piA�a za gostujuA�e navijaA?e u vrijednosti od 17.614 KM, a izvoA�aA? radova je MDI doo. Iako postoji veA� renoviran toalet potrebno je izgraditi novi toalet kod ulaza 7 kako bi se razdvojio i olakA?ao put za gostujuA�e navijaA?e.

– Izgradnja nove proA?irene centralne platforme za glavnu kameru, izgradnja platforme za kameru u liniji A?esnaesterca na krovu tribine, izgradnja hodne staze iznad VIP salona i po krovu zapadne tribine do platforme, izgradnja i montaA?a tornja i platforme za kameru u liniji A?esnaesterca izmeA�u zapadne i juA?ne tribine, izgradnja platforme u sjevernoj tribini za kameru, demontaA?a i izmjeA?tanje postojeA�ih jarbola, proA?irenje postojeA�ih konstrukcija klupa za rezervne igraA?e, izrada i ugradnja gitera na prozorima podruma, demontaA?a vertikalnog lima na krovu VIP tribine zapad, izrada i ugradnja A?eliA?ne konstrukcije za prekrivanje A?ute izmeA�u istoka i juga. Sve ove radove A�e izvoditi Albera doo, a vrijednost iznosi 55.346 KM;

– KrA?enje i odvoz samoizniklog rastinja sa izgrabljivanjem na prostoru pored i iza juA?ne tribine, te uz zid parkinga istoA?ne tribine. Vrijednost radova je 21.883 KM, a izvoA�aA? je KJKP Park;

– Kupovina novih golova. Vrijednost iznosi 2.796 KM, a klijent je Sportnet inA?injering.

U toku su i radovi na rekonstrukciji reflektorske rasvjete koja je najznaA?ajnija stavka pripreme Stadiona Grbavica za reprezentativni susret sa Belgijom, ali i pripreme za kategoriju 3. Stadion Grbavica A�e biti uvrA?ten u kategoriju 3 nakon A?to se izvrA?e svi pomenuti radovi! Radove na reflektorskoj rasvjeti sprovodi i finansira NS/FS BiH.

U proA?lom mjesecu, pored ovih radova, zapoA?eti su i radovi na adaptaciji tri prostorije u galeriji na sjevernoj tribini koje A�e se koristiti za prodaju piA�a. Vrijednost radova iznosi 9.775 KM.

FK A?eljezniA?ar se zahvaljuje NS/FS BiH na podrA?ci za realizaciju projekta rekonstrukcije reflektorske rasvjete, te se zahvaljuje svim navijaA?ima koji kupovinom dresova, A?lanskih, pojedinaA?nih i sezonskih ulaznica pomaA?u u radu Kluba i unaprijeA�enju infrastrukture, prenosi fkA?eljezniA?ar.ba